ALGEMENE VOORWAARDEN

Al onze verkopen geschieden met inachtneming van de onderstaande voorwaarden, tenzij tussen partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Zijn de inkoopvoorwaarden van afnemer anders dan onze voorwaarden dan wordt toch uitsluitend volgens onze verkoopvoorwaarden geleverd. Afnemer kan zich niet beroepen op zijn eigen inkoopvoorwaarden, mits schriftelijk anders is overeengekomen. Door te bestellen, het in ontvangst nemen van onze leveringen en/of het ondertekenen van de orderbevestiging, wordt afnemer geacht met onze leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord te gaan. OFFERTES: Al onze offertes zijn vrijblijvend, wijzigingen voorbehouden. Orders worden vrijblijvend genoteerd en gelden pas als ze bij levering van het bestelde worden geaccepteerd. De acceptatie van een levering (in ontvangst nemen) wordt door ons als bindende levering beschouwd. PRIJZEN: De prijzen door TTCOM-EUROPE genoemd, zijn steeds af magazijn, exclusief verpakking en BTW. Bij prijsstijgingen ten gevolge van de grondstoffen en andere kosten is het mogelijk dat overeengekomen/afgesproken prijzen op de dag van levering niet kunnen worden gehandhaafd. In dat geval zullen wij de verschillen doorberekenen. LEVERINGSCONDITIES: De leveringen zijn AF MAGAZIJN of kunnen eventueel afhankelijk zijn van vooruitbetaling of kunnen onder rembours geschieden. Zendingen met een waarde excl. BTW boven €150, – worden in Nederland FRANCO geleverd. Voor zendingen onder €150,- worden € 7,95 order- en transportkosten in rekening gebracht. Worden deze kosten bij betaling door de afnemer in mindering gebracht, dan worden kleine orders uitsluitend NIET FRANCO geleverd. BETALINGSCONDITIES: Het verschuldigde bedrag van de factuur moet binnen 30 dagen na factuurdatum in het bezit zijn van TTCOM-EUROPE., mits anders is overeengekomen. Betalingsoverschrijding langer dan 90 dagen na de factuurdatum wordt door ons ter incasso overgedragen. Bij genoemde overschrijding van de betalingstermijn wordt bij incassering rente berekend van 1% per maand vanaf 30 dagen na de factuurdatum. De afnemer is bij betalingsoverschrijding van rechtswege in gebreke, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Bij betalingsoverschrijding worden maandgedeelten als een hele maand gezien. Bij incassering komen alle gerechtelijke kosten, incassokosten, honoraria van advocaten, andere buitenrechtelijke kosten en rente voor rekening van de koper. Buitenrechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het te incasseren bedrag. Schuldvergelijking is nimmer toegestaan. LEVERTIJDEN: TTCOM-EUROPE streeft naar een correct nakomen van de levertijden en tracht zoveel mogelijk uit voorraad te leveren. Bij niet nakomen van de levertijden zijn wij nimmer aansprakelijk voor enige schade. Annulering van opdrachten is nimmer toegestaan, mits schriftelijk anders is overeengekomen. Ook heeft de koper om bovengenoemde redenen niet het recht om de bestelling of opdracht te annuleren en derhalve de ontvangst of betaling van de desbetreffende factuur te weigeren. RECLAMES: Binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen dienen reclames, uitsluitend schriftelijk, bij TTCOM-EUROPE te worden ingediend, om te kunnen worden gehonoreerd.

TRANSPORTSCHADE: Dient direct bij ontvangst te worden vermeld op de door u te tekenen aftekenlijst c.q. vrachtbrief. Binnen 24 uur na ontvangst van de goederen dient de schade tevens schriftelijk aan ons te worden gemeld om voor gratis herlevering in aanmerking te komen. Ontvanger dient de te ontvangen goederen eerste grondig te controleren op eventuele transportschade, voordat de ontvangstlijst wordt getekend voor akkoord/ontvangen. Wordt deze procedure niet in acht genomen en worden goederen niet tijdig gecontroleerd, dan is aanspraak op transportschadevergoeding niet mogelijk. Beschadigde goederen dienen te allen tijde FRANCO aan ons te worden geretourneerd na vooraf overleg. Wordt deze procedure niet gevolgd, dan vervallen alle rechten op gratis herlevering, reparaties etc. Alle door ons eventueel foutief geleverde goederen dienen bij ontvangst te worden geweigerd of uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst FRANCO aan ons te worden geretourneerd. Bij niet FRANCO geretourneerde goederen worden de retourkosten verrekend of wordt de zending in zijn geheel geweigerd. Voor het terugnemen van geleverde goederen berekenen wij ten minste 15% retour verwerkingskosten. Terugnemen van goederen is alleen mogelijk als deze zich nog in de originele verpakking bevinden en als deze nieuw en ongebruikt zijn. EIGENDOMSVOORBEHOUD: De geleverde goederen blijven eigendom tot de factuur volledig betaald is. De koper heeft normaal het recht de door ons geleverde goederen in het kader van zijn bedrijf te verkopen en af te leveren. De koper heeft niet het recht de onbetaalde goederen aan derden in onderpand te geven of als zekerheid in eigendom over te dragen. Als de koper enigerwijze zijn verplichtingen jegens TTCOM-EUROPE niet na komt, dan mogen wij op kosten van de koper de goederen feitelijk tot ons nemen, onverminderd alle overige rechten welke TTCOM-EUROPE in zo’n geval heeft en zonder dat de koper daardoor van welke verplichting dan ook jegens TTCOM-EUROPE wordt ontslagen. BELASTINGEN: Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, komen alle invoerrechten, omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege bij verkoop en levering van goederen en diensten van TTCOM-EUROPE voor rekening van de koper. GESCHILLEN: Op al onze overeenkomsten en leveringen is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit aanbiedingen en leveringen, alsmede uit overeenkomsten en uitvoering van werk of van koop en verkoop zijn onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter, die bevoegd is in de vestigingsplaats van de opdrachtgever/verkoper, tenzij de kantonrechter ter zake van een zodanig geschil bevoegd is. OVERIGE CONDITIES: De gebruiker/koper dient vooraf door eigen onderzoek en ervaring vast te stellen of onze producten voor het doel waarvoor hij ze wenst te gebruiken geschikt zijn, daar wij daarvoor geen enkele aansprakelijkheid kunnen aanvaarden. Ten aanzien van het bestelde aantal, bij speciaalproducten, of bij speciale productie, houden wij ons het recht voor van een afwijking bij levering van 15% naar boven of 15% naar beneden. Bijzondere of andere verkoop- en inkoopvoorwaarden in afwijking van onze voorwaarden, zullen alleen rechtsgeldig zijn, wanneer deze schriftelijk zijn vastgelegd en door één of meer der algemeen bevoegde directeuren van onze onderneming voor akkoord zijn ondertekend. Opgemaakt d.d. 5 maart 2015

Menu